Usługi / Deweloperzy

DL Invest Group

DL Invest Group

40-013 Katowice, ul. Mielęckiego 10

Tel. +48 32 253 00 95
http://www.dlinvest.pl/, biuro@dlinvest.pl, investorrelations@dlinvest.pl


Grupa kapitałowa DL Invest Group działając od ponad 10 lat jako właściciel i inwestor ponad 2 000 000m2 nieruchomości, w zasadniczej mierze opiera swoją działalność na projektach inwestycyjnych związanych z rynkiem nieruchomości komercyjnych obejmujących trzy segmenty:

1)    Centra handlowe - powierzchnie typu „retail park” służące dogodnym i szybkim zakupom, skupiające znane na rynku polskim i zagranicznym firmy o charakterze handlowo – usługowym.

2)    Centra biurowo – handlowe, jako nowoczesne obiekty klasy A+ łączą przestrzeń biurową z powierzchnią usługową tworząc centrum biznesowe danego miasta.

3)    Centra logistyczno-magazynowe, które realizowane są zgodnie z ideą stworzenia największych regionalnych centr logistyczno-magazynowych dedykowanych dla najbardziej wymagających klientów, którzy ze względu na skale prowadzonej działalności preferują wysoką jakość obiektu w połączeniu z doskonałą lokalizacją. Obiekty wyposażone są w pełną infrastrukturę towarzyszącą, w ramach której nieruchomość posiada bezpośrednią komunikację z wszystkimi najważniejszymi drogami w regionie. Umiejscowienie swojej działalności w ramach kompleksu tego typu centr logistycznych, wyposażonego w pełną infrastrukturę towarzyszącą wraz z bezkolizyjnym węzłem komunikującym bezpośrednio nieruchomość z najważniejszą drogą w regionie, daje gwarancję rozwoju wraz z przyszłą ekspansją oraz możliwość centralizacji swoich usług w ramach jednego centrum logistycznego.  

Zasadniczym założeniem inwestycji prowadzonych w ramach DL Invest Group jest tworzenie stałej wartości wyrażanej w wysokiej jakości realizowanych projektach nieruchomościowych znajdujących się w możliwie najlepszych lokalizacjach dostępnych na rynku. Realizowane przez Nas projekty pozostają Naszą własnością i są przez Nas zarządzane w ramach istniejącego portfolio nieruchomości komercyjnych. Zasadniczym celem tego procesu jest podejmowanie działań mających na celu podnoszenie wartości posiadanych projektów co stanowi dla Najemców gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług.
 
Centra logistyczne DL

Capital Group DL Invest Group by acting for more than 10 years as an owner and investor of more than 2.000.000 m2 of real estates, essentially base its activity on investment projects related to the commercial real estate including three segments:

1) shopping centers – facilities in form of “retail park” for convenient and quick purchases, focusing well known on the Polish and international market companies operating in trade - service.

2) office- service centers - as modern class A+ facilities combine office space with the service area in aim to create business center of the city.

3) logistics and warehouse centers, which are implemented in accordance with the idea of creating the largest regional logistics and warehouse center dedicated to the most demanding customers who prefer high-quality facility in combination with an excellent location. Buildings are equipped with full road infrastructure together with the collision-free junction what provides the  direct communication with all major roads in the region. The location of business activity within the logistic center of this type, ensures the development with the possibility of future expansion and guarantees the centralization of services within a single logistics center.

The primary investment assumption under the DL Invest Group is to create a constant value built on the basis of high-quality commercial real estate,  implemented in the best possible locations available on the market. Our projects are our property and are managed by us within the existing portfolio of commercial real estate. The main goal of this process is to take actions aiming to increase the value of the projects, what gives the guarantee for the highest quality of service.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

TL 2016
mid logo2016
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA