Przejdź do artykułu
2015-12-07 | Wydawnictwa

Regulamin

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W WYDAWNICTWIE MEDIALOG
 
§1
 
ZASADY OGÓLNE
 
1. Zlecanie i zamieszczanie reklam modułowych, insertów oraz realizacja innych usług do wydawanych przez Medialog Sp. z o.o. tytułów prasowych oraz wszystkich dodatków i portalu internetowym jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin Zamieszczania Reklam w Wydawnictwie Medialog, zwany dalej Regulaminem.
2. Medialog Sp. z o.o. – zwany dalej Wydawcą - nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych i emitowanych ogłoszeń i reklam.
3. Treść ogłoszenia jest zamieszczana na odpowiedzialność zleceniodawcy.
4. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy, ogłoszenia lub insertu o treści niezgodnej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową czasopism, portalów internetowych czy interesem wydawcy, bez ponoszenia jakiekolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 
§2
WARUNKI REALIZACJI REKLAMY i OGŁOSZEŃ
 
1. Reklamy i ogłoszenia zamieszczane w tytułach prasowych wydawcy, innych wydawnictwach i portalu internetowym muszą zajmować powierzchnię odpowiadającą jednemu z typów modułów przedstawionych w aktualnie obowiązującym cenniku i ofercie.
2. Publikacja ogłoszeń i reklam oraz realizacja innych usług do tytułów prasowych wydawcy, innych wydawnictw i portalu internetowym dokonywana jest na podstawie pisemnego zlecenia.
3. Terminy dostarczania zleceń i materiałów na druk ogłoszeń i reklam zawiera harmonogram Wydawniczy.
4. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminów przyjmowania reklam i ogłoszeń z przyczyn technicznych.
5. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo ich redagowania oraz skracania.
6. Zlecenie na włożenie insertu musi być dostarczone minimum 10 dni przed planowaną datą wydania.
7. Zlecenie na foliowanie lub wklejanie insertu musi być dostarczone minimum 14 dni przed planowaną datą wydania.
8. W celu złożenia zlecenia zamieszczenia reklamy zleceniodawca wypełnia czytelnie gotowy druk zlecenia dostępny w wydawnictwie.
9. Zmiana terminu emisji bądź wycofanie reklamy - ogłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej i może być dokonane do 30 dni przed emisją zlecenia.
10. W przypadku odstąpienia od zlecenia w terminie krótszym niż 30 dni przed datą zamknięcia numeru określoną w harmonogramie wydawniczym lub przed datą emisji określoną na druku zlecenia, zleceniodawca zapłaci pełna kwotę za usługę.
11. W przypadku rezygnacji ze zlecenia wielokrotnego zamieszczania reklam obowiązują zasady zgodnie z pkt. 12.
12. W przypadku niedotrzymania przez zleceniodawcę określonego w harmonogramie wydawniczym lub na druku zlecenia terminu dostarczenia materiału reklamowego, zleceniodawca zapłaci fakturę w wysokości kwoty ustalonej na zleceniu, tak jak za wyemitowaną reklamę, natomiast reklama zostanie zamieszczona w następnym możliwym terminie.
13. W przypadku zlecenia wielokrotnego, emisja reklamy w kolejnych wydaniach będzie realizowana na podstawie materiału, który został przesłany i uzgodniony do pierwszej emisji reklamy, chyba, że zleceniodawca uzgodni z Redakcja odrębnie materiał reklamowy przed każdą emisją.
14. Jeżeli dostarczone przez zleceniodawcę materiały mają być zwrócone po ich wykorzystaniu, zleceniodawca musi zastrzec to w zleceniu.
15. Zleceniodawca oświadcza, że publikacja dostarczonych materiałów nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich oraz że posiada prawo do ich anonimowego rozpowszechniania i opracowywania. Zleceniodawca przejmuje na siebie wszelkie roszczenia mogące powstać z tego tytułu.
16. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami (Klientami), które reprezentują wobec Wydawcy.
 
§3
 
PŁATNOŚCI
 
1. Opłata za reklamy, ogłoszenia oraz inne usługi uiszczana jest w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT - przelewem na konto: PKO BP Biznes Partner  80 1020 4027 0000 1402 0475 6062
2. W uzasadnionych wypadkach wydawca może wyrazić zgodę na inny termin płatności.
 
§4
 
WARUNKI TECHNICZNE
 
1. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć gotowy wzór reklamy, ogłoszenia lub komplet materiałów graficznych (logo, zdjęcia itp.) w terminach określonych w harmonogramie wydawniczym. Wszystkie materiały, znaki graficzne przeznaczone do reprodukcji jak logo, rysunki, zdjęcia itp., dostarczone przez zleceniodawcę powinny spełniać wymagania techniczne wydawcy.
2. Wszelkie odstępstwa od wymogów technicznych materiałów, o których mowa w pkt. 23 o ile mają wpływ na pogorszenie jakości realizacji zlecenia – dopuszczane są na prośbę i ryzyko zleceniodawcy.
3. Prawa autorskie do graficznego opracowania reklamy przysługują wydawcy i jakiekolwiek wykorzystanie tego opracowania poza tytułami wydawanymi przez Medialog Sp. z o.o. wymaga zgody Wydawcy.
 
§5
 
REKLAMACJE
 
1. Reklamacje dotyczące reklamy, ogłoszenia lub innych usług należy składać pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od daty pierwszej zakwestionowanej emisji, podając dokładny opis tego, co jest kwestionowane, tytuł gazety oraz miesiąc wydania, w którym ukazała się reklama lub ogłoszenie.
2. Niedotrzymanie terminu i formy zgłoszenia reklamacji powoduje utratę przez zleceniodawcę prawa do reklamacji.
3. W przypadku nie ukazania się reklamy lub ogłoszenia w ustalonym terminie wydawca zamieści je w innym uzgodnionym ze zleceniodawca terminie.
4. Złożenie reklamacji nie zwalnia zleceniodawcy z opłacenia zlecenia.
 
§6
 
UWAGI KOŃCOWE
 
1. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 01.01.2011 r. przy czym mają zastosowanie do umów zawartych przed tą datą.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Prasowego.
3. Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych związanych z wydawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
4. W przypadku zleceń reklam i ogłoszeń składanych przez klientów zagranicznych, do umów wynikających, z tych zleceń będą miały zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, a ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Wydawnictwa.
 
Krzysztof Pograniczny
Prezes Zarządu Medialog Sp. z o.o.

***
 
REGULAMIN ZAKUPU PRENUMERATY I EGZEMPLARZY CZASOPISM WYDAWNICTWA MEDIALOG
 
§ 1
 
Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty i egzemplarzy czasopism Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja, Kaizen wydawanych przed Medialog Sp. z o.o.

Wydawca – Medialog  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Wyspiańskiego 14/15; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod  nr KRS 0000293963, NIP 777-302-97-88,  zwana dalej Wydawcą lub Spółką

Czasopismo – tytuły prasowe Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja, Kaizen
 
Prenumerata – oznacza subskrypcję wydania papierowego wybranego czasopisma na okres, roku (6 numerów) lub dwóch lat (12 numerów);

Egzemplarz – oznacza pojedyncze wydanie papierowe lub elektroniczne wybranego czasopisma
 
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

§ 2
 
1.    Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty czasopisma zwanego dalej Prenumeratą i egzemplarza czasopisma, zwanego dalej Egzemplarzem.
2.   Regulamin dotyczy zakupu u Wydawcy Prenumeraty na okres: dwunastu miesięcy (rok) lub dwudziestu czterech miesięcy (dwa lata) oraz zakupu u Wydawcy Egzemplarza dowolnego numeru czasopisma

§ 3
 
1.    Zamówienie zakupu prenumeraty lub egzemplarza zwane dalej Zamówieniem można złożyć m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prenumerata@medialog, wypełniając formularz znajdujący się w czasopiśmie, wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.logistyczny.com/sklep24 lub telefonicznie na numer +48 61 866 79 18/19 (kontakt telefoniczny możliwy w dni robocze w godzinach 8-16);
2.   Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwatorskich oraz z zastrzeżeniem z pkt. 2 powyżej odnośnie kontaktu telefonicznego;
3.   Do złożenia zamówienia przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach www.logistyczny.com/sklep24 należy podać: rodzaj prenumeraty, liczba prenumerat, nazwę/firmę (przez nazwę rozumie się imię i nazwisko), adres do wysyłki, adres do faktury VAT; NIP, telefon oraz E-mail;
4.   Złożenie zamówienia drogą telefoniczną i mailową wymaga podania danych określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu. Zamówienia telefoniczne są przyjęte do realizacji po dokonaniu przedpłaty;
5. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.

§ 4
 
1.   Zakupiona prenumerata wysyłana jest  przesyłką zwykłą realizowaną przez Pocztę Polską na adres podany przez Klienta jako adres dostawy lub na adres wpisany przez klienta  w rubryce „adres do dostawy” w wypełnianym formularzu zamówienia. Sprzedający nie odpowiada za błędne lub niepełne podanie danych przez Klienta.
2. Koszty przesyłki są refakturowane (zawarte są na fakturze proforma/VAT dotyczącej Zamówienia) i ponosi je Klient.
 
§ 5
 
1.    Wydawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi jak również do weryfikacji zamówień przy pomocy wszystkich dostępnych środków i na własny koszt w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i telefonicznie;

§ 6
 
1.    Wpłaty z tytułu zamówionych prenumerat lub egzemplarzy powinny być realizowane na numer rachunku bankowego Wydawcy na podstawie przesłanej faktury pro forma lub faktury VAT zgodnie z poniżej wskazanymi danymi:
 
nr konta: 80 1020 4027 0000 1402 0475 6062
PKO BP Biznes Partner
SWFIT: BPKOPLPW
 
podając w treści nr faktury pro forma lub faktury VAT lub, o ile faktura pro forma/ faktura VAT nie została dostarczona, imię i nazwisko zamawiającego lub nazwę firmy;

§ 7
 
1.    Reklamacje składane są przez Klienta za pośrednictwem przesyłki pocztowej przesłanej na adres Wydawcy lub elektronicznie na adres prenumerata@medialog.pl lub telefonicznie pod numerem 48 61 866 79 18/19 (kontakt telefoniczny możliwy w dni robocze w godzinach 8-16);
2.    Wybór sposobu zgłoszenia reklamacji należy do Klienta;
3.    Wydawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do siedziby lub zapisania na serwerach pocztowych lub niezwłocznie po dotarciu do Wydawcy takiej informacji w inny sposób;

§ 8
 
1.    W okresie czternastu (14) dni od dostarczenia zamówionej Prenumeraty, Klient będący konsumentem, ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość;
2. Wydawca zapewnia również prawo do rezygnacji z prenumeraty w dowolnym momencie, a także prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty.
3.   Wypowiedzenie zamówienia lub rezygnacja z prenumeraty może zostać przesłane za pośrednictwem poczty na adres Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prenumerata@medialog.pl;
4.   Wydawca w terminie czternastu (14) dni od wypłynięcia wypowiedzenia lub rezygnacji z prenumeraty dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta;
4. W sytuacji zrezygnowania z przedłużenia prenumeraty na następny rok należy niezwłocznie odesłać na adres wydawnictwa fakturę VAT lub proforma przedłużającą prenumeratę.

§ 9
 
1.    Aktualne ceny prenumeraty I egzemplarza oraz koszty transportu są dostępne na stronie http://www.logistyczny.com/sklep24/; ceny oferowanej przez Wydawcę prenumeraty i egzemplarzy wyrażone są w polskiej walucie oraz walutach obcych, obowiązujących w danych obszarach, i są cenami brutto (zawierają podatek VAT);

§ 10
 
1.    Zamówienie prenumeraty lub egzemplarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych;
2.    Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Wydawca;
3.    Wydawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zakupu prenumeraty lub egzemplarza oraz aktywacji konta dostępowego.
4.    Klient podaje dane osobowe zgodne z prawdą i zgadza się na ich przetwarzanie przez Wydawcę;
5.    Wydawca może także przetwarzać zebrane dane osobowe w celach handlowych i marketingowych;
 
§ 11
 
1.    Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Wydawcę, jak również do ich poprawienia lub złożenia dyspozycji ich usunięcia w celu zaprzestania ich dalszego przetwarzania;
 
§ 12
 
1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 18-01-2017r.
2.    Regulamin może ulec zmianie;
3.    Regulamin pozostaje ważny bezterminowo;
4.    Wydawca. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie i publikację tekstu zmienionego na www. logistyczny.com
 
********************************************************************************************************
 
Regulamin konkursu "Odpowiedz na pytania. Wygraj książkę." organizowanego przez wydawnictwo Medialog sp. z o.o.
 
I.    Postanowienia ogólne
 
1.    Organizatorem konkursu jest Medialog sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 14/15, 60-750 Poznań, NIP 777-302-97-88
2.    Konkurs prowadzony jest na stronie logistyczny.com oraz na łamach czasopisma Kaizen
3.    Konkurs trwa do 25 listopada 2017 roku.
 
II.    Warunki uczestnictwa
 
1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terenie Polski.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani współpracownicy Organizatora, a także te osoby, które są lub będą zatrudnione w czasie trwania konkursu, jak również członkowie rodzin współpracowników Organizatora.
 
III.    Nagrody
 
1.    Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w terminie do końca listopada 2017 roku.
2.    Zwycięzcy otrzymają jedną z dwóch wymienionych nagród książkowych, które zostaną przydzielone losowo.
3.    W losowaniu nagrody wezmą udział tylko te osoby, które udzieliły poprawnej odpowiedzi.
4.    Kontakt z Laureatami konkursu będzie odbywać się drogą mailową.
 
IV.    Postanowienia końcowe
 
1. Klient uczestniczący w akcji promocyjnej potwierdza, że wyraża zgodę na zasady akcji promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnicy akcji promocyjnej poprzez fakt przystąpienia do akcji promocyjnej wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz przez Zleceniodawcę ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej akcji promocyjnej na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).
 
Krzysztof Pograniczny
Prezes Zarządu Medialog Sp. z o.o.
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów