Regulamin zakupu prenumeraty i egzemplarzy czasopism wydawnictwa Medialog

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty i egzemplarzy czasopism Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja, Kaizen wydawanych przed Medialog Sp. z o.o.

Wydawca – Medialog  sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Wyspiańskiego 14/15; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod  nr KRS 0000293963, NIP 777-302-97-88,  zwana dalej Wydawcą lub Spółką

Czasopismo – tytuły prasowe Top Logistyk, Magazynowanie i Dystrybucja, Kaizen

Prenumerata – oznacza subskrypcję wydania papierowego wybranego czasopisma na okres, roku (6 numerów) lub dwóch lat (12 numerów;

Egzemplarz – oznacza pojedyncze wydanie papierowe lub elektroniczne wybranego czasopisma
 
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

§ 2


1.    Niniejszy Regulamin dotyczy zakupu prenumeraty czasopisma zwanego dalej Prenumeratą i egzemplarza czasopisma, zwanego dalej Egzemplarzem.

2.   Regulamin dotyczy zakupu u Wydawcy Prenumeraty na okres: dwunastu miesięcy (rok) lub dwudziestu czterech miesięcy (dwa lata) oraz zakupu u Wydawcy Egzemplarza dowolnego numeru czasopisma 

§ 3


1.    Zamówienie zakupu prenumeraty lub egzemplarza zwane dalej Zamówieniem można złożyć m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prenumerata@medialog, wypełniając formularz znajdujący się w czasopiśmie, wypełniając formularz zamieszczony na stronie www.logistyczny.com/sklep24 lub telefonicznie na numer +48 61 866 79 18/19 (kontakt telefoniczny możliwy w dni robocze w godzinach 8-16);

2.   Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwatorskich oraz z zastrzeżeniem z pkt. 2 powyżej odnośnie kontaktu telefonicznego;

3.   Do złożenia zamówienia przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronach www.logistyczny.com/sklep24 należy podać: rodzaj prenumeraty, liczba prenumerat, nazwę/firmę (przez nazwę rozumie się imię i nazwisko), adres do wysyłki, adres do faktury VAT; NIP, telefon oraz E-mail;

4.   Złożenie zamówienia drogą telefoniczną i mailową wymaga podania danych określonych w pkt 3 niniejszego paragrafu. Zamówienia telefoniczne są przyjęte do realizacji po dokonaniu przedpłaty;

5. Przedłużenie prenumeraty na kolejny rok następuje automatycznie i nie wymaga odrębnego zamówienia.

§ 4

 

1.   Zakupiona prenumerata wysyłana jest  przesyłką zwykłą realizowaną przez Pocztę Polską na adres podany przez Klienta jako adres dostawy lub na adres wpisany przez klienta  w rubryce „adres do dostawy” w wypełnianym formularzu zamówienia. Sprzedający nie odpowiada za błędne lub niepełne podanie danych przez Klienta.

2. Koszty przesyłki są refakturowane (zawarte są na fakturze proforma/VAT dotyczącej Zamówienia) i ponosi je Klient.

§ 5

1.    Wydawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi jak również do weryfikacji zamówień przy pomocy wszystkich dostępnych środków i na własny koszt w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i telefonicznie;

§ 6

1. Wpłaty z tytułu zamówionych prenumerat lub egzemplarzy powinny być realizowane na numer rachunku bankowego Wydawcy na podstawie przesłanej faktury pro forma lub faktury VAT zgodnie z poniżej wskazanymi danymi:

nr konta: 80 1020 4027 0000 1402 0475 6062
PKO BP Biznes Partner
SWFIT: BPKOPLPW

podając w treści nr faktury pro forma lub faktury VAT lub, o ile faktura pro forma/ faktura VAT nie została dostarczona, imię i nazwisko zamawiającego lub nazwę firmy;

§ 7

1.    Reklamacje składane są przez Klienta za pośrednictwem przesyłki pocztowej przesłanej na adres Wydawcy lub elektronicznie na adres prenumerata@medialog.pl lub telefonicznie pod numerem 48 61 866 79 18/19 (kontakt telefoniczny możliwy w dni robocze w godzinach 8-16);

2.    Wybór sposobu zgłoszenia reklamacji należy do Klienta;

3.    Wydawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do siedziby lub zapisania na serwerach pocztowych lub niezwłocznie po dotarciu do Wydawcy takiej informacji w inny sposób;

§ 8

1.    W okresie czternastu (14) dni od dostarczenia zamówionej Prenumeraty, Klient będący konsumentem, ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość;

2. Wydawca zapewnia również prawo do rezygnacji z prenumeraty w dowolnym momencie, a także prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty.

3.   Wypowiedzenie zamówienia lub rezygnacja z prenumeraty może zostać przesłane za pośrednictwem poczty na adres Wydawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prenumerata@medialog.pl;

4.   Wydawca w terminie czternastu (14) dni od wypłynięcia wypowiedzenia lub rezygnacji z prenumeraty dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta;

4. W sytuacji zrezygnowania z przedłużenia prenumeraty na następny rok należy niezwłocznie odesłać na adres wydawnictwa fakturę VAT lub proforma przedłużającą prenumeratę.

§ 9

1.    Aktualne ceny prenumeraty I egzemplarza oraz koszty transportu są dostępne na stronie http://www.logistyczny.com/sklep24/; ceny oferowanej przez Wydawcę prenumeraty i egzemplarzy wyrażone są w polskiej walucie oraz walutach obcych, obowiązujących w danych obszarach, i są cenami brutto (zawierają podatek VAT);

§ 10


1.    Zamówienie prenumeraty lub egzemplarza jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych;

2.    Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta jest Wydawca;

3.    Wydawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zakupu prenumeraty lub egzemplarza oraz aktywacji konta dostępowego.

4.    Klient podaje dane osobowe zgodne z prawdą i zgadza się na ich przetwarzanie przez Wydawcę;

5.    Wydawca może także przetwarzać zebrane dane osobowe w celach handlowych i marketingowych;

§ 11


1.    Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Wydawcę, jak również do ich poprawienia lub złożenia dyspozycji ich usunięcia w celu zaprzestania ich dalszego przetwarzania;

§ 12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18-01-2017r.

2. Regulamin może ulec zmianie;

3. Regulamin pozostaje ważny bezterminowo;

4. Wydawca. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie i publikację tekstu zmienionego na www. logistyczny.com

 ______________________________________
Medialog sp.zo.o.
Ul. Wyspiańskiego 14/15
60-750 Poznań
Tel 61 8667918/19
e-mail: prenumerata@medialog.pl