2020-07-21 | Wymiana doświadczeń

Co zrobić, gdy w zgłoszeniu celnym jest błąd?

Znalazłeś błąd w swoim zgłoszeniu celnym? Jak najszybciej wystąp do właściwego organu z wnioskiem o skorygowanie zgłoszenia celnego!
Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji na temat trybu, w jakim Twój wniosek zostanie rozpatrzony.

Ogólne informacje nt. postępowań.

 • Ustawowy czas przewidziany na rozpatrzenie wniosku przez organy celne wynosi 120 dni.
 • Realny czas rozpatrywania wniosków jest zwykle krótszy i wynosi od 20 do 45 dni, jakkolwiek trzeba wziąć poprawkę na fakt, iż obecna sytuacja może powodować opóźnienia. Zdarzają się także Urzędy Celno-Skarbowe, którym proces wydania decyzji zabiera znacznie więcej czasu nawet w normalnych warunkach.
 • Jeśli zmiana, o którą wnioskuje podmiot wpływa na dług celny, organy celne prowadzą postępowania dwutorowo: odrębnie jako postepowanie celne i odrębnie podatkowe.
 • Jeśli wniosek o korektę zgłoszenia celnego podpisuje pełnomocnik, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa szczególnego na formularzu PPS i uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN.
 • W przypadku uwzględnienia przez organy celne potrzeby zmiany danych w zgłoszeniu celnym w zakresie kwoty długu celnego, zostaną wydane 2 decyzje: „celna” i „podatkowa”.

Decyzje w zakresie cła.

 • Zgodnie z art. 114 ust. 2 UKC, jeżeli powiadomienie o długu celnym jest wynikiem kontroli po zwolnieniu towarów, odsetki za zwłokę nalicza się od kwoty należności celnych przywozowych, od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia
 • o tym długu (doręczenia decyzji).
 • Do ustalenia stawki odsetek za zwłokę stosuje się stopę referencyjną ustalaną zgodnie z przepisami o NBP (art. 65 ust. 3 ustawy Prawo Celne).
 • Obecnie stawka ta wynosi 8% (M.P.2016 poz. 20).
 • Wraz z wymierzoną kwotą cła należy uiścić kwotę odsetek obliczoną od dnia powstania długu celnego do dnia powiadomienia o kwocie długu.
 • Do wyliczenia odsetek można skorzystać z kalkulatora znajdującego się na stronie w zakładce „odsetki umowne/własne”.
 • Organy celne mogą odstąpić od poboru odsetek, jeżeli ich kwota nie przekracza równowartości 10 EUR (art. 114 ust. 4 UKC).
 • Od dnia doręczenia decyzji biegnie 10-dniowy termin, w którym należy uiścić kwotę wykazaną w tej decyzji (liczy się dni kalendarzowe, a nie robocze!).
 • Wpłaty dokonuje się na rachunek bankowy IAS w Krakowie, którego dysponentem jest US w Nowym Targu, nr: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.
 • Wpłaty należy dokonać zgodnie ze schematem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 391).
 • W przypadku nieuiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę, w trybie art. 114 ust. 1 UKC.
 • Zgodnie z art. 44 ust. 1 UKC, stronie służy prawo do odwołania się od otrzymanej decyzji do Dyrektora właściwej IAS, za pośrednictwem Naczelnika UCS, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 • Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 45 ust. 1 UKC).

Decyzje w zakresie podatku VAT.

 • Zgodnie z art. 37 ust. 1a ustawy o VAT, w przypadku, gdy kwota podatku należnego z tytułu importu została określona w drodze decyzji, od niepobranej kwoty podatku pobierane są odsetki.
 • Odsetki są liczone od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych (dnia doręczenia decyzji).
 • Stawka odsetek wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami NBP, co daje na chwilę obecną wskaźnik 8%.
 • Zgodnie z art. 37 ust. 1aa, stawkę odsetek można obniżyć do wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 ust. 1 Ordynacji Podatkowej (czyli do 4%), jeżeli zgłaszający:
  - złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz
  - uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie zgłoszenia celnego kwotę podatku wraz z odsetkami.
 • Kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem wynikającym z decyzji a podatkiem wykazanym w zgłoszeniu celnym wraz z odsetkami należy wpłacić w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji na konto IAS w Krakowie, którego dysponentem jest US w Nowym Targu, nr: 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000.
 • Wpłaty należy dokonać zgodnie ze schematem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23.02.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 391).
 • W przypadku nieuiszczenia wskazanej kwoty w wyznaczonym terminie, zostaną naliczone i pobrane odsetki za zwłokę, w trybie art. 53 § 1 Ordynacji Podatkowej.
 • W myśl art. 53 § 3 Ordynacji Podatkowej, odsetki za zwłokę nalicza samodzielnie podatnik.
 • Odsetki za zwłokę są naliczane od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (art. 53 § 4 Ordynacji Podatkowej).
 • Brak wpłaty w w/w terminie powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora właściwej IAS, za pośrednictwem Naczelnika UCS, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Stosownie do art. 222 Ordynacji Podatkowej, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Pamiętaj, że oprócz postępowania celnego i podatkowego, organy KAS mogą wobec Ciebie wszcząć również postępowanie karno-skarbowe! Jeśli chcesz uniknąć ryzyka surowych kar, przewidzianych w Kodeksie Karno-Skarbowym, możesz zastosować instytucję tzw. „czynnego żalu”.

Zgodnie a art. 16 § 1 KKS: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Zgodnie z § 4 cytowanego przepisu „zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu”. Należy jednak pamiętać, iż przepis § 1 stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym (Art. 16 § 2 KKS).

Ponadto zawiadomienie takie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;

2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Kodeks Karno-Skarbowy przewiduje grzywny od 870 zł (10 stawek dziennych x 87 zł) aż do 25.056.000 zł (720 stawek dziennych x max stawkę dzienną tj. 34 800 PLN). Tak, to nie pomyłka: ponad dwadzieścia pięć milionów złotych!

Jak widać, żartów nie ma, więc warto zadbać, aby nie narażać się na zapłatę grzywny. A jak to zrobić ? Dział Trade Compliance Rusak Business Services Sp. z o.o. pomoże uniknąć problemów z urzędem celnym już na etapie planowania Twojego biznesu, a następnie przeprowadzi audyt wdrożonych procesów, aby zweryfikować ich skuteczność. A jeśli mleko już się rozlało, poprowadzi Twoją sprawę tak, aby zminimalizować negatywne następstwa popełnionych błędów.


Zobacz także

Ponad 1/3 badanych dokonała zakupów w sieci w trakcie pandemii
Smurfit Kappa zastępuje opakowanie EPS ekologiczną alternatywą na bazie papieru
PCC Intermodal świętuje 15-lecie działalności
Monevia łączy siły z Platformą Connect Trans!
REKLAMA

Zapisz się do naszego newslettera
REKLAMA

Nasze czasopisma

top logistyk 2020
mid 20202
Logo KAIZEN rgb
 

Aktualności

Biblioteka Tekstów

REKLAMA